ZŠ A MŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ BRNO

 
 

Preventivní činnost na naší škole

Pokud se mám v tomto článku rozepsat  o preventivních akcích školy, musím na prvním místě zmínit Rámcový vzdělávací plán, který obsahuje celou řadu témat, které prostupují napříč různými předměty – dopravní výchova, výchova ke zdraví, řešení krizových situací, prevence šikany, zneužívání omamných látek, atd. To znamená, že i kdyby hypoteticky škola nedělala vůbec žádné akce, žáci o prevenci uslyší prostřednictvím vyučovaných předmětů.

Preventivní akce školy bych nejprve rozdělila na dvě skupiny. Jednou z nich jsou akce, které přímo organizuje škola. Sem patří školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžáky, výlety, exkurze, terénní vyučování, akce jako Noc ve škole, soutěže, atd.  Všechny tyto akce, ačkoliv určitě mají své zaměření, působí preventivně. Odehrávají se v neformálním prostředí, děti a učitelé se v nich setkávají v neformálních situacích, více se poznávají a jde vlastně o takový teambulding.

Do téhož ranku – tedy akce pořádané školou, patří třídnické hodiny. Z hlediska prevence je považuji za zvláště důležité. Už zavedenou praxí je konání třídnických hodin jednou měsíčně. To platí pro všechny třídy na prvním i druhém stupni. Oblíbenou formou třídnických hodin je společná snídaně. Třídnické hodiny nechápeme jen jako prostor pro vyřízení nutné administrativy, ale jako možnost strávit s dětmi neformální čas, bez učení a známkování. V rámci třídnických hodin si každá třída vytváří svoje rituály, pracuje na společných projektech, nebo si zahraje oblíbenou hru. V tom jejich velký význam pro prevenci a pro utváření dobrého klimatu.

Preventivní funkci má také kroužek Žákovská banda, obdoba žákovského parlamentu, který má v podtitulu rozvoj sociálních a občanských aktivit. Je to platforma, ve které se potkávají žáci napříč třídami, společně připravují nejrůznější školní akce, všímají si dění ve škole a snaží se věci posunout, zlepšit, společně chodí na procházky, exkurze, pracují na projektech. Co se týče prevence, je důležité, že zde děti mohou projevit svůj názor a něco konkrétního nejen navrhnout, ale také společně dotáhnout do konce.

Pojďme se teď podívat na druhou skupinu preventivních akcí – tedy těch, které škola organizuje ve spolupráci s jinými organizacemi.

Pro nejmladší děti organizujeme programy, které se týkají dopravní výchovy. Jedná se o programy Policie ČR –  Empík chodec a Empík cyklista, nebo program Fixíkova pravidla. Besedu na toto téma někdy pořádá i školní družina. Městský strážník může děti upozornit na nejrizikovější místa v okolí školy, v naší městské části.

Ve čtvrtých třídách zařazujeme program Dobronauti. Tento interaktivní program pomocí videí a vedení proškoleného lektora provází děti akčními zápletkami.  Děti jsou vtaženy do děje, zkouší si v něm různé role a volí si způsob, jak situaci řešit. Vždy jsou vedeny k nějaké etické otázce, k zamyšlení či morálnímu ponaučení. Zápletky se dají lehce vztáhnout na situace, které běžně nastávají ve škole.

Děti z pátých tříd absolvují program Dobrodružná cesta v PPP Sládkova. Jedná se o zážitkový program, který nevšedním a hravým způsobem a pod supervizí odborníků prověří sílu kolektivu, klade důraz na ochotu vzájemně se respektovat, spolupracovat, společně zvládat různé úkoly.

V sedmých třídách mají žáci v rozvrhu předmět rodinná výchova, která obsahuje také sexuální výchovu. Doplňujeme ji programy Cesta k ženství, Cesta k mužství, které probíhají pro dívky a chlapce zvlášť. Dozví se v nich zejména, co se děje s jejich tělem během puberty, včetně tématu rizika předčasně zahájeného pohlavního života a přenosu pohlavních chorob.

V sedmých třídách také zařazujeme přednášku Kyberšikana, kterou vede zástupce Policie ČR.

Letos jsme zareagovali na slovní obraty, které jsme zaznamenali v jedné ze sedmých tříd a objednali jsme proto program Předsudky od organizace Etické dílny. Doufáme, že přivedeme děti k zamyšlení a vcítění do lidí, kteří jsou různými způsoby ve společnosti znevýhodněni.

Devátá třída je již spíše ve znamení přípravy na přijímací zkoušky.  Z hlediska prevence sociálně -patologických jevů považujeme za užitečnou přednášku Policie ČR na téma Trestní odpovědnost. Deváté třídy se také pravidelně zúčastňují soudního přelíčení.

Pochopitelně, že při naší práci narážíme na problémy, ať už se vztahy dětí ve třídě, nebo týkající se sociálně patologických jevů. V takovém případě jdeme dál, za obsah Rámcového vzdělávacího plánu a využíváme třídnických hodin, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, nebo s jinými odbornými institucemi, zájmovými či kulturními organizacemi. Hledáme možnosti, jak daný problém nebo téma dětem vhodným způsobem předložit a jak co nejlépe preventivně působit.

V součtu se dá říci, že toho jako škola pro prevenci děláme hodně. Ať už každodenní mravenčí prací, nebo pořádáním mnoha akcí. Faktem ale je, že prevence není nikdy dost a že musíme být neustále na pozoru. Samotné preventivní akce také nemusí přinést ten pravý efekt. Daný program může mít certifikát, může být ověřen mnoha školami, jeho anotace mohou vyznívat velmi lákavě, ale ve finále záleží na konkrétním lektorovi, který za dětmi přijde. Výsledný dopad na žáky také závisí  na momentálním naladění a kondici třídy – roli zde hraje únava, pozornost, či individuální zvláštnosti žáků.

Mgr. Pavla Kočí